Thayer Toyota & Thayer Chevrolet: (800) 799-2118 Thayer Nissan/Thayer Ford: (800) 799-2125 Thayer Honda: (800) 799-1806